Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre de qualificada de dades personals (LQPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), en les activitats de tractament que li siguin d’aplicació, d’acord amb l’article 3.2 d’aquesta norma, s’informa a tots els nostres clients, que les dades  personals recollides seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat de CA VIDA ASSEGURANCES S.A, amb l’única finalitat de formalitzar, gestionar la relació d’assegurament i donar compliment al contracte o precontracte, així com per donar compliment a les respectives obligacions legals. 

Els nostres clients i les seves dades són molt importants per a CA VIDA, així que assumim el compromís de:

– Recollim les seves dades segons el principi de minimització de dades, és a dir únicament les necessàries, imprescindibles i no excessives per a les nostres finalitats

 

– Recollim i tractem les seves dades únicament amb les finalitats descrites en la nostra política i l’informarem als seus destinataris

 

– Només recollim i tractem les dades necessàries per al correcte tractament de la seva sol·licitud o personalització dels serveis que ens demana

– Tenim el compromís de prendre les degudes mesures per garantir la confidencialitat de les seves dades i evitar la seva divulgació a tercers no autoritzats

– En situacions de transferències de dades a tercers autoritzats, prenem totes les mesures adequades per garantir la seguretat d’aquesta transferència

Informar sobre els seus drets d’accés, rectificació i oposició d’acord amb la Llei 29/2021, 28 d’octubre de 2021

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades del client és CA VIDA ASSEGURANCES, S.A

N.R.T.: A-714091-U

Domicili Social: Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD 700 Escaldes Engordany

Telèfon: 00 376 889119

Email:  info@creandvida.ad

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@creandvida.ad

2. TIPOLOGIA DE DADES

CA VIDA, podrà recollir i tractar informació de caràcter personal proporcionada directament i de forma voluntària per vostè, com el seu nom, adreça, email, telèfon, data de naixement, número de document d’identitat.

 

No demanem ni tractem dades sensibles com les relacionades amb raça, ètnia, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques ni orientació sexual. Sí tractem dades relacionades amb la salut, únicament quan sigui estrictament necessari per la gestió del servei contractat.

3. FINALITAT DE TRACTAMENT I BASE DE LEGITIMACIÓ

Les seves dades són recollides en aquest lloc web quan:

– L’usuari completa un formulari o quan contracta els nostres serveis.

– A través d’altres entitats del grup o participades, quan sigui necessari per a la prestació d’un servei o en el marc de la relació comercial amb l’Usuari

– A través de cookies o altres sistemes similar: pot consultar la nostra Política de Cookies.

Per indicar qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir-ne el tractament en els termes indicats en la present política de privacitat. 

 

D’aquesta manera, el consentiment o altres bases de legitimació com seria l’ execució del contracte, el nostre interès legítim i el compliment d’obligacions legals, assoleixen les següents finalitats, amb les seves respectives bases de legitimació, sense que les seves dades es puguin aplicar o utilitzar per a qualsevol altra finalitat per les quals van ser recollides:

 

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

 

Gestionar, complir i executar  la relació contractual amb CA VIDA. Utilitzarem les seves dades per a la prestació dels serveis contractats, per a gestionar la facturació, per al compliment de les obligacions legals derivades de la prestació de serveis.

Enviament de comunicacions comercials electròniques (email/sms), postals o trucades telefòniques per informar-lo sobre serveis similars als contractats amb CA VIDA

Atendre les consultes o sol·licituds d’informació que realitzi a CA VIDA a través del Lloc Web o de qualsevol canal de comunicació.

Manteniment de la relació comercial amb proveïdors o col·laboradors, amb empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’establir una relació professional amb CA VIDA.

Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes i sol·licituds efectuades pels interessats i/o proporcionar informacions sol·licitades per l’usuari.

Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de protecció de dades i de privacitat, avís legal o política de cookies o galetes informàtiques.

Estadístiques: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada. L’ empresa l’informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què existeixi una obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l’ interessat.

 

Legitimació per al tractament de les seves dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l’ usuari amb l’entitat.

 

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s’ han identificat amb anterioritat:

– Gestionar, complir i executar  la relació contractual amb CA VIDA: La legitimació per tractar les dades personals en aquest supòsit és la necessitat d’ executar un contracte en el qual la persona interessada és part, o bé per a aplicar mesures precontractuals a petició seva, en base del que estableix l’ article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD.

– Enviament de comunicacions comercials electròniques (email/sms), postals o trucades telefòniques per informar-lo sobre serveis similars als contractats amb CA VIDA. La base legal d’aquest és l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que disposa l’article 6.1 apartat f) de la LQPD i el RGPD.

– Atendre les consultes o sol·licituds d’informació que realitzi a CA VIDA a través del Lloc Web o de qualsevol canal de comunicació. El tractament és necessari per a executar un contracte en el qual la persona interessada és part, o bé per a aplicar mesures precontractuals a petició seva, en base el que estableix l’article 6.1 apartat b) de la LQPD i el RGPD.

– Manteniment de la relació comercial amb proveïdors o col·laboradors, amb empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’establir una relació professional amb CA VIDA. El tractament és necessari per executar el contracte  o acord arribat entre les dues parts, d’acord amb el que disposa l’article 6.1 apartat b) de la LQPD i el RGPD.

– Consultes. La persona interessada ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, d’acord amb el que disposa l’article 6.1 apartat a) de la LQPD i el RGPD.

– Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la  conveniència de comunicar als interessats els canvis que puguin produir-se en la política de privacitat de l’ empresa, així com en la seva lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, en base del que estableix l’ article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD.

– Estadístiques: La legitimació per tractar dades per realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l’interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l’ interessat per a aquest tractament, en base del que estableix l’ article 6.1 apartats a) de la LQPD i el RGPD. L’informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulti l’apartat “Dret de les persones interessades”.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran per CA VIDA mentre existeixi una relació contractual i/o comercial i mentre vostè no exerceixi el dret de supressió, oposició i/o limitació del tractament de les dades personals o, en el nostre cas, durant el termini màxim legal permès per la legislació de protecció de dades, incloent-hi els terminis de prescripció d’accions legals per a l’atenció de possible responsabilitat que poguessin derivar-se de la relació contractual. 

 

En aquest darrer cas, CA VIDA mantindrà les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l’ exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual cosa sigui necessària la seva recuperació.

5. INFORMACIÓ TRACTADA. QUINES CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM?

Procurem que la informació que demanem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de Privacitat.

 

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

– Dades identificatives: nom i cognoms, número d’identificació, país, etc.


– Dades de salut:
en una fase prèvia a la contractació per a l’avaluació de idoneïtat del producte/client i durant la gestió de la contractació.


– Adreces postals o electròniques i número de telèfon.


– Informació econòmica financera:
per a la gestió de la contractació, posterior facturació, cobrament del servei demanat i donar compliment a la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals.


– Dades relatives als productes i serveis contractats:

   – Codis o claus d’identificació:
en el cas que s’hagi donat d’alta com a usuari en l’apartat del web o app.


– Dades acadèmiques i Informació laboral:
en el cas que hagi decidit inscriure’ s a una oferta de treball o remetre’ns el seu currículum vitae i per donar compliment a la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals.


– Dades de navegació al lloc web:
Per ampliar informació, consulteu l’apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.


– Les categories d’interessats de les quals tractem les seves dades personals:
a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o pre-contractació dels mateixos.

També es considerarà interessats a les persones que es donin d’ alta a la borsa de treball o remetin el seu currículum vitae.

 

L’interessat garanteix: que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l’ empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

 

En cas que l’interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d’ haver informat i haver-ne obtingut el consentiment, d’ acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat. És per això, que en cas que l’ usuari hagi introduït dades personals d’ un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades del qual faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de Privacitat.

6. DADES PERSONALS QUE RECOPILEM DE FORMA AUTOMÀTICA

Quan l’interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, fins i tot si al final no es realitza cap contractació. Aquesta informació pot incloure l’ adreça IP, la data i l’ hora en què s’ ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d’ internet que usi, l’ idioma seleccionat, entre d’ altres.

 

Aquesta informació permet millorar els serveis i l’experiència de l’usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l’ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran.


En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari en base a aquesta informació.

Per ampliar informació, consulteu l’apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

7. TRAMESA DE COMUNICACIONS

Quan l’ interessat contracti un servei o producte, se li podrà enviar un correu electrònic o entregar en mà documentació que confirmi la contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’ interessat per tal d’ informar-lo de qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.

8. LINKS A PÀGINES WEB DE TERCERS

La nostra pàgina web pot contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d’aquestes pàgines web que no són propietat de l’empresa amb relació a l’ús, processament i protecció de dades personals.

9. MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.

 

Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d’elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir.

10. MENORS D' EDAT

La web de CA VIDA no va dirigida a menors d’edat. En tot cas, no recollirem cap dada personal de menors de 16 anys sense el consentiment del seu representant legal.

11. COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

No venem, lloguem ni compartim la seva informació personal amb tercers, només es cediran dades en els següents casos: (a) quan sigui necessari per complir amb una sol·licitud que vostè hagi realitzat, com l’enviament de newsletters; (b) quan sigui requerit per la llei o una ordre judicial; (c) quan sigui necessari per protegir els nostres drets o propietat; (d) entitats del grup Caser/Helvetia o grup Crèdit Andorrà o (e) quan sigui necessari per l’execució del contracte d’assegurança; (f) quan sigui necessària la cessió al coassegurador o reassegurador o (g)quan vostè hagi donat el seu consentiment exprés per compartir la seva informació.

12. EXERCICIS DE DRET EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

DRETCONTINGUTCANALS D’ATENCIÓ
AccésPodrà consultar les seves dades personals incloses en fitxers de CA VIDAdpo@creandvida.ad
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:- Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.- Quan el tractament és il·lícit, però li oposis a la supressió de les seves dades.- Quan CA VIDA no necessiti tractar les seves dades però tu les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.- Quan li hagis oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’ una missió en interès públic o per a la satisfacció d’ un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.
L’usuari haurà d’especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives (ex. DNI/Passaport). En cas que, per verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals a les quals ens facilitis, els ho farem saber.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpo@creandvida.ad
Si ha prestat el seu consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La sol·licitud haurà d’adreçar-la a l’adreça dpo@creandvida.ad o bé, escrivint al nostre domicili social en Avinguda Fiter i Rosell, 22, AD 700 Escaldes Engordany.

13.MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT

CA VIDA ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’ objecte d’ evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’ estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Així mateix, CA VIDA garanteix que ha implementat mecanismes per a: 

– Garantir la confidencialitat, integritat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.


– Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.


– Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.


– Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.

14. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

És possible que les dades personals de l’interessat siguin transferides fora d’Andorra, però en tot cas, CA VIDA garantirà el compliment de les exigències de la LQPD per a garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades per part del destinatari, ja sigui perquè es troba en un territori amb una legislació en matèria de protecció de dades equivalent a l’andorrana, o perquè el destinatari es sotmet a les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea.

15.COOKIES

L’accés a la nostra web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar.

 

Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

 

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

16. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades que recollim en totes les comunicacions privades entre CA VIDA i els clients seran tractades amb absoluta confidencialitat, per la qual ens comprometem a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat,  d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades aplicable.

 

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’ s sobre el contingut de l’ esmentada informació.

17. MODIFICACIONS

CA VIDA es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis de conducta existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes a la data de publicació d’aquesta modificació a la nostra pàgina Web.