Avís legal

Protecció de Dades Personals

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és Crèdit Assegurances Vida, SA, amb domicili social a l’Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD700 Escaldes-Engordany adreça de correu electrònic: info@creand.ad, i telèfon +376 88 91 19.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades de Creand Vida i com pot posar-se en contacte amb ell?

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Creand Vida i se n’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpo@creand.ad

Quines dades personals tractarem?

 

Creand Vida tractarà les següents categories de dades personals subministrats voluntàriament per les persones interessades directament o a través d’intermediaris, i els que s’obtinguin mitjançant gravació de converses telefòniques o com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d’Internet o un altre mitjà, amb motiu del desenvolupament del contracte o de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, fins i tot un cop finalitzada la relació precontractual o contractual:

 • Les seves dades identificatives, com ara nom i cognoms, NIF, etc.
 • Les seves dades de contacte: domicili, telèfon, adreces (incloses les seves adreces postals i electròniques), etc.
 • Dades de les seves característiques personals, com ara estat civil, sexe, data i lloc de naixement, edat, nacionalitat, professió, etc.
 • La seva signatura manuscrita, digital i/o electrònica.
 • Claus d’accés, usuaris, codis, etc. que utilitzi en la seva relació amb nosaltres i en els diferents canals.
 • Les dades derivades de la relació comercial.
 • Les dades de navegació web en llocs de tercers amb els que s’hagi assolit un acord.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Creand Vida tractarà les dades personals subministrades per a les finalitats següents:

 • La gestió dels productes i serveis que té contractats amb Creand Vida i/o el compliment del contracte o precontracte, així com de les obligacions legals.
 • La realització d’estudis i càlculs estadístics, enquestes, anàlisis de tendències del mercat i control de qualitat.
 • La tramitació, seguiment i actualització de qualsevol sol·licitud d’informació, relació negocial, precontractual o contractual, de qualsevol de las diferents entitats del Grup Creand.
 • El manteniment i gestió integral i centralitzada de la seva relació amb Creand Vida les diferents entitats del Grup Creand.

Totes les dades recavades, així com els tractaments i finalitats indicats anteriorment, són necessaris o guarden relació amb l’adequat manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual.

Només quan ens hagi donat el seu consentiment exprés, entra dintre de les finalitats acceptades l’enviament d’informació i publicitat, inclús per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, articles promocionals i campanyes de fidelització de Creand Vida i de les diferents entitats del Grup Creand o d’aquelles entitats terceres amb què qualsevol empresa del Grup Creand hagi subscrit acords de col·laboració; l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de marketing amb l’objecte d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular, tant si es formalitza o no alguna operació, com en el seu cas, un cop extingida la relació contractual existent.

Amb la finalitat d’executar adequadament els contractes que subscrigui i de poder oferir-li productes i serveis en base a la informació facilitada, elaborarem diferents perfiles en funció tant dels seus interessos i necessitats com de l’estratègia de negoci del Grup Creand, i com a conseqüència es podran adoptar decisions automatitzades en base a aquests perfils.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

 

A continuació l’indiquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:

 
 • En compliment d’un contracte o per gestionar els productes i serveis que té, que pugui sol·licitar o que pugui contractar amb Creand Vida, en base al compliment de les obligacions legals imposades per les lleis i, entre elles, per la normativa bancària de serveis d’inversió o de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre d’altres, així com la Normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.

 • Quan ens dona el seu consentiment per: (i) oferir-li productes i serveis de Creand Vida, del Grup Creand i de tercers; (ii) comunicar les seves dades a societats del Grup Creand perquè els hi puguin oferir; o (iii) utilitzar la seva informació de forma anònima sense cap característica que el pugui identificar amb la finalitat de realitzar anàlisis i estudis estadístics propis o de tercers.

 • Per interès legítim de Creand Vida, perquè des de Creand Vida puguem atendre millor les seves expectatives i puguem incrementar el seu grau de satisfacció com a client en desenvolupar i millorar la qualitat de productes i serveis propis o de tercers, així com realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin resultar d’interès. Per aconseguir-ho, necessitem utilitzar la seva informació sobre el seu ús de productes, serveis i canals de Creand Vida, de forma anònima, sense cap característica que el pugui identificar.

Tanmateix, per interès legítim de Creand Vida, per tal de ser un banc proper a vostè com a client i poder acompanyar-lo durant la nostra relació contractual, podríem posar-nos en contacto amb vostè per felicitar-lo amb motiu de determinades ocasions especials.

Aquests interessos legítims respecten el seu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimidat personal i familiar.

Durant quant de temps conservarà Creand Vida les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini determinat en base als criteris següents: (i) obligació legal de conservació; (ii) durada de la relació contractual i atenció de qualsevol de les responsabilitats derivades de dita relació; i (iii) sol·licitud de supressió en els supòsits en què s’escaigui.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Creand Vida podrà comunicar les seves dades, exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, a altres entitats pertanyents al Grup Creand (www.creandgroup.ad), filials i participades, Fundació Creand, així com a tercers amb els quals subscrigui acords de col·laboració.

Tanmateix, qualsevol entitat pertanyent al Grup Creand (www.creandgroup.ad), filials i participades, pot comunicar les dades personals a qualsevol de les abans indicades entitats, amb la finalitat de mantenir una gestió integral i centralitzada de la relació dels interessats amb les diferents entitats del Grup Creand i que els interessats es puguin beneficiar de l’accés a les seves dades des de qualsevol d’elles, respectant en tot cas la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que als interessats els hi sigui comunicada cada primera comunicació que s’efectuï.

En el marc de les comunicacions indicades en el paràgraf anterior, es podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

En els termes i amb l’abast establert a la normativa vigent, vostè té dret a:

 • Confirmar si estem tractant dades personals que el concerneixen o no, a accedir a aquestes dades i a la informació relacionada amb el seu tractament.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats perquè foren recollides, cas en el qual deixarem de tractar les dades excepte per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, a excepció de la seva conservació i utilització per a l’exercici o la defensa de reclamacions o amb mires a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió Europea o d’un determinat Estat membre.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, cas en el qual deixarem de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.
 • Rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat, o a sol·licitar-nos que les transmetem directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.
 • Retirar el consentiment atorgat, en el seu cas, per a la finalitat inclosa a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els anteriors drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i dirigida a les sucursals de Creand o bé, a l’adreça electrònica protecciodades@creand.ad

 

L’interessat pot presentar una reclamació davant Agència Andorrana de Protecció de Dades al Carrer Dr. Vilanova núm. 15, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l’Autoritat de Control corresponent.