Avís legal

CONDICIONS GENERALS

Benvingut/da a CA VIDA ASSEGURANCES S.A. L’accés i ús del nostre lloc web, estan subjectes als següents termes i condicions legals (d’ara endavant “Condicions Generals”). En accedir i utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta complir i quedar vinculat per aquests termes i condicions. Per favor, llegeixi acuradament la informació següent:

DADES IDENTIFICATIVES

TITULAR DE LA WEB


www.creandvida.ad és un domini d’internet titularitat de CA VIDA ASSEGURANCES, S.A


N.R.T: A-714091-U
Adreça: Avinguda Fiter i Rossell, 22 – AD700 Escaldes-Engordany
Telèfon:+376 88 91 19
Email: info@creandvida.ad


Inscripció Registral: inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número / creada en virtut de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

OBJECTE

Aquestes són les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del portal web “www.creandvida.ad” (d’ara endavant, “Lloc Web”), i les responsabilitats derivades de la utilització de tots els seus continguts. Addicionalment, CA VIDA ASSEGURANCES, S.A, podrà establir condicions particulars que regulin l’accés i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris del Lloc Web. A aquests serveis específics els seran d’aplicació les seves condicions particulars a les quals s’accedirà a l’URL d’aquest servei.

USUARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

A aquests efectes, s’entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui o faci ús el Lloc Web.


L’accés, navegació i/o ús al Lloc Web CA VIDA ASSEGURANCES, S.A implica per a l’usuari l’acceptació plena i sense reserves, així com la validesa de totes les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquest document.


A causa d’això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
L’accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris al Lloc Web, pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d’ús, per la qual cosa l’usuari, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.


Per accedir als nostres serveis, vostè declara que és major d’edat i que té capacitat legal d’obrar d’acord amb la seva llei nacional.

CONTINGUT DEL LLOC WEB

El contingut del lloc web es proporciona amb finalitats informatives en relació amb els nostres productes i serveis, com també per gestionar tot tipus de contractació de productes i serveis a les nostres instal·lacions, i en general, perquè el client pugui trobar en aquest lloc web, tota la informació relativa a CA VIDA ASSEGURANCES, S.A.

CONDICIONS D' ÚS

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la legalitat vigent i el present Avís Legal.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no fer ús de Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.
Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present Web.


L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la Web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompen o generin errors en aquests sistemes.


L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la Web o de tercers.
L’accés a la Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i gratuït.


En conseqüència, l’Usuari és responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per la Web, i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.
Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·lícit que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.


En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors de la Web, qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
Mentre no es comuniquin aquests fets, CA VIDA ASSEGURANCES, S.A quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
Els usuaris del Lloc Web hauran de tenir en compte qualsevol instrucció que, a través de l’e-mail, info@creandvida.ad , o el seu personal degudament autoritzat, imparteixi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tota la informació, obres, i prestacions, continguda en el Lloc Web, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, així com els elements que formen els Continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc) està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a CA VIDA ASSEGURANCES, S.A o als seus llicenciadors. Tots els drets reservats.


Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recullen les presents Normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en el Lloc Web, sense autorització prèvia de CA VIDA ASSEGURANCES, S.A

L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides en el Lloc Web, de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de CA VIDA ASSEGURANCES, S.A o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia, distribució o publicació, de qualsevol tipus del contingut de la informació publicada a Web sense autorització prèvia i per escrit de CA VIDA ASSEGURANCES, S.A queda prohibida.


Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit CA VIDA ASSEGURANCES, S.A, o, si s’escau, del titular dels drets a què correspongui.


L’Usuari reconeix, en conseqüència, que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la Web o del titular d’aquests.

DRET D' EXCLUSIÓ

CA VIDA ASSEGURANCES, S.A es reserva el dret d’exclusió temporal o definitiva dels usuaris en qualsevol dels següents supòsits:


a) Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d’ús establertes en el present document.


b) Per incompliment de les lleis, la moral, i l’ordre públic.


L’exclusió dels usuaris no suposarà la renúncia CA VIDA ASSEGURANCES, S.A a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
Com s’ha assenyalat, CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no garanteix la disponibilitat permanent d’accés a la pàgina Web o als serveis que aquesta ofereix pel que queda especialment eximit de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar
CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva/es pàgina/es web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers.


CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no s’obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari per tercers allotjats fora del Lloc Web, per això exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis.

L’usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que CA VIDA ASSEGURANCES, S.A Pogués patir a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

MODIFICACIONS

CA VIDA ASSEGURANCES, S.A es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, i en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes en el Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web i qualsevol altre aspecte substancial, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis del Lloc Web.


Els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de CA VIDA ASSEGURANCES, S.A, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic info@creandvida.ad.

ENLLAÇOS

En el cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles d’altres llocs d’Internet, CA VIDA ASSEGURANCES, S.A no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CA VIDA ASSEGURANCES, S.A assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Sens perjudici de l’anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’usuari.

Aquesta situació no afectarà en cap cas l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d’aquest mitjà de comunicació.


Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç cap al Lloc Web, haurà de garantir que l’Enllaç només permet l’accés a les pàgines o serveis del Lloc Web , però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, “deep-links”, “browsers”, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web del Lloc Web . Llevat d’aquells signes que formen part de l’Enllaç, l’usuari garantirà que la pàgina web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a CA VIDA ASSEGURANCES, S.A

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

CA VIDA ASSEGURANCES, S.A considera fonamental la privacitat de les dades dels usuaris i, és per això pel que aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.
Li recomanem que llegeixi atentament la nostra política de privacitat, en la qual se l’informa sobre com i per a què tractarem les seves dades personals.

SALVAGUARDA DE LES NORMES D'ÚS

Si una de les estipulacions de les presents Normes d’ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindrien en els terminis acordats. CA VIDA ASSEGURANCES, S.A es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el màxim possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CA VIDA ASSEGURANCES, S.A podrà modificar en qualsevol moment les Condicions Generals, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les Condicions Generals anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Normes d’ ús es regeixen per la Llei del Principat d’ Andorra. CA VIDA ASSEGURANCES, S.A i els usuaris, per la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmet, amb renúncia expressa al seu domini propi o a qualsevol altre que, si s’ escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d’ Andorra. Constitueix aquest contracte l’ expressió completa i íntegra de l’ acord entre CA VIDA ASSEGURANCES, S.A i l’ usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdues parts.